Pjesëmarja e drejtorit të ISHVL në seancën elektronike të komisionit për burime njerëzore

Më 17 gusht 2020, Drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale, Sead Sadikoski nëpërmjet platformës elektronike ZOOM ishte pjesëmarës në komisionin për burime njerëzore, të udhëhequr nga Ministri i Vetëqeverisjes Lokale Goran Milevski. Në këtë komision, drejtori prezantoi Raportin Vjetor për punën e ISHVL për vitin 2019, i cili përmban të gjitha informacionet për punën e Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale dhe performancën e inspektimeve në komuna dhe qytetin e Shkupit. Raporti vjetor për punën e SIHVL u paraqit për shqyrtim para kuorumit aktual, dhe i njejti u votua dhe u miratua unanimisht.