Mr. Ferdi Shabani

Ferdi Shabani
Data e lindjes: 29.08.1993
Vendi i lindjes: Shkup
Adresa e banimit:r.1 nr.49A f.Studeniçan
Telefoni:071398563

Telefoni:+38923256762
Е-mail: ferdishabani@dils.gov.mk

  ARSIMI:
Vitet 2009-2013 – Arsimi i mesëm
SHMQSH „Vëllezërit Milladinovci“ Shkup
Vitet 2013-2018 – Arsimi i lartë
Fakulteti Pedagogjik – Shkup pranë UQM Shkup

MARRËDHËNIE PUNE:
2018-2021 – I punësuar në kompani private (Prima Mebell)
2021 – anëtar i këshillit të Komunës së Studeniçanit
2021 – kryetar i këshillit të Komunës së Studeniçanit

NJOHJE E GJUHËVE (1-5):
Shqipe: Lexim, Shkrim dhe Të folurit-5
Maqedone: Lexim, Shkrim dhe Të folurit -5

Punë me kompjutor:
Shkathtësi kompjuterike:
Internet;
Punë administrative;
Microsoft Office;
Open Office;

TRAJNIM:
– Në cilësinë e kryetarit të këshillit të Komunës së Studeniëani
pjesmarrës në disa trajnime dhe punëtori nën organizim të Ministrisë
për pushtet lokal, Ambasadës së Zvicrës, UNDP etj.

PROJEKTE:

– Pjesmarrje aktive në projektin e Programit për zhvillim të Kombeve të
Bashkuara UNDP për përforcim të kapaciteteve të këshillave
komunale.