• Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • Drop files here or
    Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, txt.

 

Почитувани корисници,

Преку оваа електронска услуга , Државниот инспекторат за локална самоуправа во согласност со член 27 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр. 158/2010, 187/2013, 43 / 2014 и 64/2018 година) и во согласност со член 3 од Законот за постапување по претставки и предлози („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/08, 13/13, 156/15 и 193/15) како инспекциска служба ви нуди можност да поднесете онлине претставка. Ве молиме, пополнувајте сите задолжителни барани податоци и прикачувајте скенирани документи (претставка во пдф. формат). По вашето поднесување ДИЛС ќе постапува на најбрз и најефикасен начин.

Të nderuar përdorues,

Përmes këtij shërbimi еlektronik, Inspektorati shtetëror për vetëqeverisje lokale në pajtim me nenin 27 të Ligjit të Inspektoratit shtetëror pë vetëqeverisje lokale (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë Nr. 158/2010, 187/2013, 43/2014 dhe 64/2018) dhe në pajtim me nenin 3 të Ligjit për veprim ndaj parashtresave dhe propozimeve („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë„ Nr. 82/08, 13/13, 156/15 dhe 193/15) si organ inspektues ju ofron mundësi për të paraqitur parashtresën tuaj online. Ju lutemi, plotësoni të gjithë të dhënat e kërkuara dhe ngarkoni dokumentet e skenuara (parashtresën në pdf. format) Sipas parashtresës tuaj ISHVL do të veproj në mënyrën të shpejtë dhe efikase.