Vendim për përzgjedhjen e kandidatëve me njoftim publik nr. 481/2019 për punësimin e zyrtarëve administrativ

Drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisjen Lokale solli Vendimin për përzgjedhjen e kandidatëve sipas shpalljes interne nr. 481/2019 për ngritjen në detyrë të nëpunësve shtetëror.