Kontroll i jashtëzakonshëm në Komunën e Strumicës dhe Komunën e Vasilevës

U realizua kontroll i jashtëzakonshëm më 22.03.2021 në Komunën e Strumicës dhe Vasilevës, në përputhje me planin vjetor dhe mujor të Inspektoratit shtetëror për vetëqeverisje lokale. Ky kontroll u realizua nga inspektorët e Inspektoratit shtetëror për vetëqeverisje lokale në hapësirat e komunave përkatëse, ku kanë mbikëqyrur ligjshmërin e akteve të Komunave si dhe procedurën për miratimin e tyre, të rregulluar me Ligjin për Inspektoratin shtetëror për vetëqeverisje lokale. Gjithashtu kanë realizuar takime me përfaqësuesit e të dy komunave ku kanë biseduar për bashkëpunimin e deritanishëm.