Inspektim i jashtëzakonshëm në Qytetin e Shkupit

Më 15.03.2021, inspektorët nga Inspektorati shtetëror për vetëqeverisje lokale, në përputhje me planin vjetor dhe mujor për punë të Inspektoratit shtetëror për vetëqeverisje lokale, kanë kryer  inspektim të jashtëzakonshëm në Qytetin e Shkupit, ku u takuan me Kryetarin  e këshillit të Qytetit të Shkupit dhe Udhëheqësin e sektorit për mbështetje ndaj Kryetarit.

Nga mbikëqyrja e rregullt e jashtëzakonshme e kryer u konstatua që Qyteti i Shkupit në kohë dhe brenda afatit të paraparë me ligj i dërgojn gazetat zyrtarë të publikuar në Inspektoratin shtetëror për Vetëqeverisje Lokale. Inspektorati shtetëror për vetëqeverisjen lokale i obligoi ata të vazhdojnë me të njëjtin parim të punës.