Inspektim i jashtëzakonshëm në Komunën e Vinicës

Ekipi i inspektorëve nga Inspektorati Shtetëror për vetëqeverisje lokale më 05.04.2021 ka kryer inspektim të jashtëzakonshëm në komunën e Vinicës në përputhje me planin vjetor dhe mujor të shërbimit inspektues.

Mbikëqyrja është kryer në përputhje me parimet dhe dispozitat Ligjore të Inspektoratit shtetëror për vetëqeverisje lokale, ku kanë kanë kryer mbikëqyrje mbi rregulloren e komunës së Vinicës, numrin e seancave të mbajtura për këtë vit dhe numrin e gazetave zyrtare të dorëzuara në  ISHVL.