Inspektim i jashtëzakonshëm në Komunën e Ilindenit

Inspektori i Lartë në Inspektoratin Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale, më 11 Mars 2021, ka kryer inspektim të jashtëzakonshëm, në përputhje me planin vjetor dhe mujor të punës së Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale. Në zyrat e Komunës së Ilindenit.

Nga mbikëqyrja e rregullt e jashtëzakonshme, ata biseduan me përfaqësuesit e Komunës së Ilindenit për bashkëpunimin e deritanishëm dhe u konkludua se Komuna e Ilindenit me kohë dhe brenda afatit të paraparë me ligj dërgon gazetat zyrtare të botuara në  Inspektoratin Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale.