Inspektim i jashtëzakonshëm në Komunën e Studeniçanit dhe Shuto Orizares

Më 25.02.2021, inspektori i lartë nga Inspektorati Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale në përputhje me planin vjetor  dhe mujor për punë të Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale, realizoi kontrolla të jashtëzakonshëme në Komunat nga rajoni i Shkupit, Studeniçan dhe Shuto Orizare.

Nga mbikëqyrja e jashtëzakonshme e rregullt e kryer, është konstatuar që të dy Кomunat në kohë dhe brenda afatit të paraparë sipas  ligjit i dërgojnë gayetat zyrtare të botuara deri te ministria kompetente përkatësisht deri te Inspektorati Shtetëror

për Vetëqeverisje Lokale.

Inspektorati Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale i obligoi ata që të vazhdojnë me të njëjtin parim të punës në të ardhmen dhe u dha udhëzime konkrete për punë të mëtejshme.