Одлука за избор на кандидати по јавен оглас бр.481 / 2019 година за вработување административни службеници.

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа донесе Одлука за избор на кандидати по Интерен оглас бр.481/2019 за унапредување на државни службеници.