Вонреден надзор во Општинa Студеничани и Шуто Оризари

На ден  25.02.2021 година, виш инспекторот од Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа, во согласност со годишниот и месечниот план за работа на Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа, изврши вонредeн инспекции надзор во Општините од Скопскиот Регион, Студеничани и Шуто Оризари.

Од извршениот вонреден редовен надзор се констатираше дека и двете Општини навреме и во рокот предвиден со закон ги испраќаат службените гласници објавени до надлежното министерство, соодветно до Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа.

Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа ги задолжи да продолжат со истиот принцип на работа и во иднина, и им даде конкретни упатства за понатамошна работа.