Одлука за избор на кандидати по Интерен оглас бр.01/2018 за унапредување на 2 Државни службеници.

 

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа донесе Одлука
за избор на кандидати по Интерен оглас бр.01/2018 за унапредување на 2
државни службеници.