Вонреден инспекциски надзор во Општина Велес и Општина Чашка

На ден 22.02.2021 година, инспекторите од Државниот инспекторат за локална самоуправа согласно месечниот и годишниот план за работа на инспекциската служба извршија вонреден инспекциски надзор во Општина Велес и Општина Чашка.

Kаде што остварија средба со градоначалникот на Велес  Г-дин Аце Коцевски и исто така во општина Чашка остварија средба со гардоначалникот на  општина Чашка Г-дин Горан Стојанаовски. Од извршениот вонреден надзор, се утврди дека двете општини навремено и во рокот предвиден со закон ги испраќаат службените гласници објавени до надлежното министерство, соодветно до Државниот инспекторат за локална самоуправа.

 

Државниот инспекторат за локална самоуправа ги обврза и во иднина да продолжат со истиот принцип на работа и им даде насоки за понатамошното работење.