Default image

mizjan asani

Меморандум за соработка помеѓу ДИЛС и Полио Плус

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа,  беше присустен во просториите на “Полио Плус” за да потпишува меморандум за соработка која важи за граѓанска организација која се ангажира за остварување на човекови права и слободи на хендикепирани лица. Надлежност на…

Вонреден инспекциски надзор во Општина Струга

Инспекторите од  Државниот инспекторат за локална самоуправа на ден 02.06.2021 година извршија Вонреден инспекциски  надзор врз основа на претставка добиена од страна на кабинетот на заменикот на претседателот на Владата, задолжен  за економски прашања , координација со економски ресори и…

Државниот инспекторат за локална самоуправа доби плус еден Инспектор

Од 06.05.2021 година, Државниот инспекторат за локална самоуправа – сектор за инспекциски надзор, се здоби со уште еден инспектор, односно вработената Илина Трајановска, која по една година обука во соодветниот сектор во ДИЛС, од Инспекциски совет на Република Северна Македонија…

Вонреден надзор во Општина Врапчиште

Инспекторите од Државниот инспекторат за локална самоуправа , денес на 17.05.2021 година извршија Вонреден надзор во општина Врапчиште. Надзорот беше извршен врз основа на иницијатива покрената од Основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција. Присутни на овој инспекциски надзор…

Вонреден инспекциски надзор во Oпштина Виница

Eкипа на  инспектори од Државниот инспекторат за локална самоуправа на ден 05.04.2021 година извршија вонреден инспекциски надзор во општина Виница во согласност  со месечниот и годишниот план на инспекциската служба. Надзорот беше спроведен согласно начелата и одредбите од Законот на…

Вонреден инспекциски надзор во Oпштина Кочани и Oпштина Зрновци

Инспекторите од   Државниот инспекторат за локална самоуправа на ден 01.04.2021година  извршиа Вонреден инспекциски надзор во Општините Кочани и Зрновци  во согласност со месечниот и годишниот план на инспекциската служба. Државниот инспекторат за локална самоуправа постапува согласно надлежностите кои ги поседува…

ДИЛС изврши вонреден инспекциски надзор во Општина Могила

Инспекторатот за локална самоуправа на 23.03.2021 година, изврши вонредна контрола во Општина Могила. Во согласност со годишниот и месечниот план за работа на инспекциската служба, инспекторите извршија вонреден инспекциски надзор во општина Могила, каде што остварија средба со Г-ѓа Јасмина…

Вонредна контрола во Општина Струмица и Општина Василевo

Во Општините Струмица и Василевo е извршена вонредна контрола на 22.03. 2021 година  во согласност со годишниот и месечниот план на Државниот инспекторат за локална самоуправа. Оваа контрола ја извршија инспекторите на Државниот инспекторат за локална самоуправа во просториите на…

Вонреден надзор во Општина Дебарца

Извршен е вонреден надзор од страна на инспекторите на Државниот инспекторат за локална самоуправа на ден 19.03.2021 година во општина Дебарца, во согласност со годишниот и месечниот план за работа на Државниот инспекторат за локална самоуправа, каде што се oствари…

Инспекциски надзор во Општина Крива Паланка

Инпсекторот од  Државниот инспекторат за локална самоуправа на ден 16.03.2021, изврши вонреден инспекциски надзор  во седиштето на општина Крива Паланка, во согласност со годишниот и месечниот план за работа на Државниот инспекторат за локална   самоуправа. Државниот инспекторат за локална  самоуправа…